Thông báo mới

THÔNG BÁO Mức học phí năm học 2022-2023 đối với các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh...

10 Tháng 8 2022
THÔNG BÁO Mức học phí năm học 2022-2023 đối với  các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Mức học phí năm học 2022-2023 đối với các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 5146/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các ...

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 2 năm 2022

13 Tháng 7 2022

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 2 năm 2022 Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/201...

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021-2022

28 Tháng 4 2022
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021-2022   I. ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN 1 Châu Thị Trúc Ly Hoàn thiện công tác công khai minh bạch tại Trường Đại học Trà ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020

27 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020. Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019.

27 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019. Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2021

27 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2021

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2021 Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trìn...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

27 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí đối với Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Trà Vinh

25 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí đối với Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí đối với Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Trà Vinh    Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương...

25 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên  diện đào tạo nhân lực của các địa phương

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương Căn cứ Quyết định 4203/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm học 202...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với lớp đại học Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt khóa 2016

25 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với lớp đại học Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt khóa 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với lớp đại học Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt khóa 2016 Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chươn...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy khóa 2017 về sau...

25 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các lớp cao đẳng,  đại học hệ chính quy khóa 2017 về sau

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy khóa 2017 về sau    Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối...

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2022

22 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2022

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2022 Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/201...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương ...

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên  diện đào tạo nhân lực của các địa phương

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương Căn cứ Quyết định 4203/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm học 2021...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với ngành Y đa khoa văn bằng hai khóa 2020 tại Trường Đại học Trà Vinh....

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với ngành Y đa khoa văn bằng hai khóa 2020 tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với ngành Y đa khoa văn bằng hai khóa 2020tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học p...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh....

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học p...

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2022 và kế hoạch tài chính 03 năm từ 2022-2024

18 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2022 và kế hoạch tài chính  03 năm từ 2022-2024

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2022 và kế hoạch tài chính 03 năm từ 2022-2024 Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp có thu;                            Các đơn vị trực thuộc Trường                            Căn cứ Quyết định số 141...

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 3 năm 2021

03 Tháng 11 2021

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 3 năm 2021 Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/201...

HƯỚNG DẪN Hình thức nộp Học phí, các khoản Bảo hiểm, phí ở Ký túc xá, phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên Khóa 2021...

02 Tháng 8 2021
HƯỚNG DẪN Hình thức nộp Học phí, các khoản Bảo hiểm, phí ở Ký túc xá,  phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên Khóa 2021

HƯỚNG DẪN Hình thức nộp Học phí, các khoản Bảo hiểm, phí ở Ký túc xá, phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên Khóa 2021 Nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19; Phòng Kế hoạch – Tài vụ hướng dẫn hình thức nộ...

THÔNG BÁO Về hình thức thu học phí trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19

05 Tháng 7 2021
THÔNG BÁO Về hình thức thu học phí trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19

THÔNG BÁO Về hình thức thu học phí trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19 Căn cứ Thông báo số 2458/TB-ĐHTV ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh

23 Tháng 6 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤCÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021...

07 Tháng 5 2021
DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT  SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤCÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤCÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021   I. CƠ SỞ TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN 1 Châu Thị Trúc Ly Công tác xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán thu chi ...

«
||
»
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh