Thông báo mới

THÔNG BÁO Về hình thức thu học phí trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19

05 Tháng 7 2021
THÔNG BÁO Về hình thức thu học phí trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19

THÔNG BÁO Về hình thức thu học phí trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19 Căn cứ Thông báo số 2458/TB-ĐHTV ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh

23 Tháng 6 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤCÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021...

07 Tháng 5 2021
DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT  SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤCÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤCÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021   I. CƠ SỞ TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN 1 Châu Thị Trúc Ly Công tác xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán thu chi ...

THÔNG BÁO Về việc thay đổi hình thức thu học phí từ niên chế sang tín chỉ đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy khóa 2020 (diện đào ...

04 Tháng 5 2021
THÔNG BÁO Về việc thay đổi hình thức thu học phí từ niên chế sang tín chỉ  đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy khóa 2020 (diện đào tạo nhân lực của các địa phương)

THÔNG BÁO Về việc thay đổi hình thức thu học phí từ niên chế sang tín chỉ đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy khóa 2020 (diện đào tạo nhân lực của các địa phương) Căn cứ Quyết định số 4270/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 7 năm 2020 c...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020

28 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020. Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí DF19KD06

28 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí DF19KD06

THÔNG BÁO Về việc thu học phí DF19KD06. Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, cao học và nghiên cứu sinh n...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương....

13 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên  diện đào tạo nhân lực của các địa phương.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương.           Căn cứ Quyết định 4270/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh....

13 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh.   Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh....

13 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh.   Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức h...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh....

13 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên Campuchia  đang học tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh.   Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối v...

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2021 và kế hoạch tài chính 03 năm từ 2021-2023

29 Tháng 12 2020
THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2021 và kế hoạch tài chính  03 năm từ 2021-2023

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2021 và kế hoạch tài chính  03 năm từ 2021-2023   Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp có thu;                            Các đơn vị trực thuộc Trường                            Căn cứ Quyết định số ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018

31 Tháng 10 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018. Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh...

31 Tháng 10 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học p...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh....

31 Tháng 10 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh.    Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức h...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 1, 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

25 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 1, 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 1, 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đạ...

THÔNG BÁO V/v đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ

24 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO V/v đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ

THÔNG BÁO V/v đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ Kính gửi:     Công đoàn Trường Đại học Trà Vinh; Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 khóa 2017.

20 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 khóa 2017.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 khóa 2017. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình đ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018.

20 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019.

20 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian ph...

31 Tháng 3 2020
THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 2016 về t

THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy khóa 201...

THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian ph...

31 Tháng 3 2020
THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trư

THÔNG BÁO Về việc giảm 30% học phí đối với các tín chỉ học tập trực tuyến và giãn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau t...

Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương

29 Tháng 10 2019

 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương Căn cứ Quyết định 4964/QĐ-ĐHTV ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm học 2019...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2019-2020 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh....

28 Tháng 10 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2019-2020 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2019-2020 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh....

28 Tháng 10 2019

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2019-2020 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh.    Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc ...

«
||
»
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh