Thông báo mới

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương ...

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên  diện đào tạo nhân lực của các địa phương

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương Căn cứ Quyết định 4203/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm học 2021...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với ngành Y đa khoa văn bằng hai khóa 2020 tại Trường Đại học Trà Vinh....

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với ngành Y đa khoa văn bằng hai khóa 2020 tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với ngành Y đa khoa văn bằng hai khóa 2020tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học p...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh....

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học p...

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2022 và kế hoạch tài chính 03 năm từ 2022-2024

18 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2022 và kế hoạch tài chính  03 năm từ 2022-2024

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2022 và kế hoạch tài chính 03 năm từ 2022-2024 Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp có thu;                            Các đơn vị trực thuộc Trường                            Căn cứ Quyết định số 141...

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 3 năm 2021

03 Tháng 11 2021

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 3 năm 2021 Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/201...

HƯỚNG DẪN Hình thức nộp Học phí, các khoản Bảo hiểm, phí ở Ký túc xá, phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên Khóa 2021...

02 Tháng 8 2021
HƯỚNG DẪN Hình thức nộp Học phí, các khoản Bảo hiểm, phí ở Ký túc xá,  phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên Khóa 2021

HƯỚNG DẪN Hình thức nộp Học phí, các khoản Bảo hiểm, phí ở Ký túc xá, phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên Khóa 2021 Nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19; Phòng Kế hoạch – Tài vụ hướng dẫn hình thức nộ...

THÔNG BÁO Về hình thức thu học phí trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19

05 Tháng 7 2021
THÔNG BÁO Về hình thức thu học phí trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19

THÔNG BÁO Về hình thức thu học phí trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19 Căn cứ Thông báo số 2458/TB-ĐHTV ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh

23 Tháng 6 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤCÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021...

07 Tháng 5 2021
DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT  SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤCÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤCÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021   I. CƠ SỞ TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN 1 Châu Thị Trúc Ly Công tác xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán thu chi ...

THÔNG BÁO Về việc thay đổi hình thức thu học phí từ niên chế sang tín chỉ đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy khóa 2020 (diện đào ...

04 Tháng 5 2021
THÔNG BÁO Về việc thay đổi hình thức thu học phí từ niên chế sang tín chỉ  đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy khóa 2020 (diện đào tạo nhân lực của các địa phương)

THÔNG BÁO Về việc thay đổi hình thức thu học phí từ niên chế sang tín chỉ đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông chính quy khóa 2020 (diện đào tạo nhân lực của các địa phương) Căn cứ Quyết định số 4270/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 7 năm 2020 c...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020

28 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020. Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí DF19KD06

28 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí DF19KD06

THÔNG BÁO Về việc thu học phí DF19KD06. Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, cao học và nghiên cứu sinh n...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương....

13 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên  diện đào tạo nhân lực của các địa phương.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương.           Căn cứ Quyết định 4270/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh....

13 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh.   Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh....

13 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh.   Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức h...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh....

13 Tháng 4 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên Campuchia  đang học tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh.   Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối v...

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2021 và kế hoạch tài chính 03 năm từ 2021-2023

29 Tháng 12 2020
THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2021 và kế hoạch tài chính  03 năm từ 2021-2023

THÔNG BÁO V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2021 và kế hoạch tài chính  03 năm từ 2021-2023   Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp có thu;                            Các đơn vị trực thuộc Trường                            Căn cứ Quyết định số ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018

31 Tháng 10 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2018. Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh...

31 Tháng 10 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2017 về sau tại Trường Đại học Trà Vinh. Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học p...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh....

31 Tháng 10 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp hệ chính quy khóa 2016 về trước tại Trường Đại học Trà Vinh.    Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức h...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 1, 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

25 Tháng 8 2020
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 1, 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 1, 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 6140/QĐ-ĐHTV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đạ...

«
||
»
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh