Slideshow

Chúc mừng năm mới 2024
Thiệp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11
Chi bộ 2 tham gia hỗ trợ phần quà cho hai xã đỡ đầu của TVU

Thông báo mới

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2024

15 Tháng 5 2024

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2024 Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/201...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2022 tại Trường Đại học Trà Vinh

08 Tháng 5 2024

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2022 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 6503/QĐ-ĐHTV ngày 28 tháng 07 năm 2023 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2022 - đợt tháng 12 tại Trường Đại học Trà Vinh

08 Tháng 5 2024

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2022 - đợt tháng 12 tại Trường Đại học Trà Vinh   Căn cứ Quyết định số 6503/QĐ-ĐHTV ngày 28 tháng 07 năm 2023 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 đối với các lớp Cao đẳng, đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh...

08 Tháng 5 2024

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 đối với các lớp Cao đẳng, đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 6503/QĐ-ĐHTV ngày 28 tháng 07 năm 2023 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức họ...

THÔNG BÁO V/v bc công khai tình hình thực hiện tài chính quý 3 năm 2023

16 Tháng 10 2023

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 3 năm 2023 Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/201...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với các lớp Cao đẳng, đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh...

16 Tháng 10 2023
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với các lớp Cao đẳng,  đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với các lớp Cao đẳng, đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh            Căn cứ Quyết định số 6503/QĐ-ĐHTV ngày 28 tháng 07 năm 2023 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên Diện cử tuyển và diện đào tạo nhân lực của các địa phương ...

16 Tháng 10 2023
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên  Diện cử tuyển và diện đào tạo nhân lực của các địa phương

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên Diện cử tuyển và diện đào tạo nhân lực của các địa phương Căn cứ Quyết định 7137/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên Campuchia (Quốc tế)

16 Tháng 10 2023
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên Campuchia (Quốc tế)

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên Campuchia (Quốc tế)    Căn cứ Quyết định số 4267/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với sinh viên Campuchia họ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với lớp Đại học Răng Hàm Mặt khóa 2020 (Mã lớp DA20RHMB)...

16 Tháng 10 2023
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với lớp Đại học Răng Hàm Mặt khóa 2020 (Mã lớp DA20RHMB)

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với lớp Đại học Răng Hàm Mặt khóa 2020 (Mã lớp DA20RHMB) Căn cứ Quyết định số 8665/QĐ-ĐHTV ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với lớp...

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 2 năm 2023

21 Tháng 7 2023

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 2 năm 2023 Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/201...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh...

10 Tháng 4 2023
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với các lớp Cao đẳng,  Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 5146/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức họ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2021 - đợt 2

10 Tháng 4 2023
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2021 - đợt 2

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2021 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 5146/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2021 - đợt 1

10 Tháng 4 2023
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2021 - đợt 1

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2021 - đợt 1 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 5146/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2022.

10 Tháng 4 2023
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2022.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2022. Căn cứ Quyết định số 5146/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh...

03 Tháng 11 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với các lớp Cao đẳng,  Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 5146/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học...

THÔNG BÁO V/v xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán thu, chi năm 2023 và kế hoạch tài chính 03 năm từ 2023-2025

31 Tháng 10 2022
THÔNG BÁO V/v xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán thu, chi năm 2023 và  kế hoạch tài chính 03 năm từ 2023-2025

THÔNG BÁO V/v xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán thu, chi năm 2023 và kế hoạch tài chính 03 năm từ 2023-2025                      Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp có thu;                                                Các đơn vị thuộc Trườn...

HƯỚNG DẪN Hình thức nộp Học phí, Phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên Khóa 2022

19 Tháng 9 2022
HƯỚNG DẪN Hình thức nộp Học phí, Phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào  đối với sinh viên Khóa 2022

HƯỚNG DẪN Hình thức nộp Học phí, Phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên Khóa 2022 I. Khi nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, sinh viên sẽ nộp học phí qua tài khoản ngân hàng bằng các hình thức như sau: 1. Thu qua Ngân hàng số ViettelPay -...

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 2 năm 2022

13 Tháng 7 2022

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 2 năm 2022 Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/201...

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021-2022

28 Tháng 4 2022
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2021-2022   I. ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN 1 Châu Thị Trúc Ly Hoàn thiện công tác công khai minh bạch tại Trường Đại học Trà ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020

27 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2020. Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019.

27 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019.

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2019. Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trì...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2021

27 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2021

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ 2 khóa 2021 Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trìn...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

27 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí đối với Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Trà Vinh

25 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí đối với Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí đối với Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Trà Vinh    Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương...

25 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên  diện đào tạo nhân lực của các địa phương

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương Căn cứ Quyết định 4203/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm học 202...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với lớp đại học Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt khóa 2016

25 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với lớp đại học Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt khóa 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với lớp đại học Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt khóa 2016 Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chươn...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy khóa 2017 về sau...

25 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các lớp cao đẳng,  đại học hệ chính quy khóa 2017 về sau

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy khóa 2017 về sau    Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối...

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2022

22 Tháng 4 2022
THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2022

THÔNG BÁO V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2022 Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/201...

THÔNG BÁO Mức học phí năm học 2022-2023 đối với các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh...

10 Tháng 3 2022
THÔNG BÁO Mức học phí năm học 2022-2023 đối với  các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Mức học phí năm học 2022-2023 đối với các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 5146/QĐ-ĐHTV ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương ...

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên  diện đào tạo nhân lực của các địa phương

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên diện đào tạo nhân lực của các địa phương Căn cứ Quyết định 4203/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí năm học 2021...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2019 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

21 Tháng 11 2021
THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học khóa 2020 - đợt 2 tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-ĐHTV ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo trình...

«
||
»
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh