THÔNG BÁO

V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Nay Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo đến các đơn vị trong trường về báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2019 như sau:

1/ Tình hình thu từ nguồn hoạt động thường xuyên của Nhà trường:

       Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Tổng thu trong quý
1 Thu ngân sách không tự chủ 10.934.772
2 Thu học phí chính quy, lệ phí tuyển sinh 8.805.928
3 Thu học phí không chính quy tại Trường 6.091.498
4 Thu học phí liên kết ngoài tỉnh 50.215.899
5 Thu học phí ngắn hạn 5.487.050
6 Thu từ HĐDV liên kết đào tạo với nước ngoài 0
7 Thu Viện phí 705.952
8 Thu từ họat động ứng dụng nghiên cứu khoa học vào SXDV 0
9 Thu dịch vụ khác 388.238
10 Thu khác 508.535
TỔNG CỘNG 77.650.822

2/ Các khoản chi hoạt động thường xuyên :

       Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Tổng chi trong quý
1 Tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp, làm thêm giờ, độc hại… 17.996.710
2 Lương tăng thêm 5.152.311
3 Tiền ăn ca giữa ca 1.810.695
4 Phụ cấp thu hút (theo QCCTNB) 1.352.550
5 Khen thưởng và học bổng học sinh, sinh viên 84.719
6 Tiền giờ giảng, hợp đồng giảng dạy, hợp đồngthuê chuyên gia 6.778.535
7 Văn phòng phẩm, điện, nước, điện thọai, internet, xăng xe, sách báo tạp chí, vật tư văn phòng (mực in…)     2.316.428
8 Hội nghị, Công tác phí, tiếp khách, đoàn vào, đoàn ra 1.014.583
9 Thiết bị, vật tư giảng dạy, nghiệp vụ chuyên môn, HĐ chuyên môn                        7.608.937
10 Trích lại các đơn vị liên kết 3.675.591
11 Mua sắm, sữa chữa thường xuyên 8.987.858
12 Hoạt động nghiên cứu khoa học 764.282
13 Chi đào tạo lại 436.073
14 Tiếp khách (bao gồm các ngày lễ, tết) 297.744
15 Chi khác (BH cháy nổ và BH kết hợp con người, thuê mướn lao động quét dọn, chăm sóc cây cảnh, bồi dưỡng trực lễ, tết, phí chuyển tiền, thuê xe, thuê phòng nghĩ, chi hỗ trợ khác …) 2.346.815
16 Thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp 3.620.682
TỔNG CỘNG 64.244.513

Trên đây là báo cáo công khai tình hình tài chính của Phòng Kế hoạch - Tài vụ quý 1 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Thông báo trên Website Phòng KH-TV;

- Lưu: TV.

           TRƯỞNG PHÒNG

           CHÂU THỊ TRÚC LY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh