THÔNG BÁO

V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Nay Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo đến các đơn vị trong trường về báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

I/ Tình hình thu từ nguồn hoạt động thường xuyên của Nhà trường:

              Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Tổng thu trong quý
1 Thu từ ngân sách  26.629.359
2 Thu học phí chính quy, lệ phí tuyển sinh  21.419.486
3 Thu học phí không chính quy tại Trường và các chi nhánh  10.917.205
4 Thu học phí liên kết ngoài tỉnh  69.052.371
5 Thu học phí ngắn hạn  1.213.151
6 Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (dịch vụ khác)  1.817.988
7 Thu Viện phí   369.720
8 Thu từ họat động ứng dụng nghiên cứu khoa học vào SXDV
9 Thu khác  1.506.324
TỔNG CỘNG 132.925.604

II/ Các khoản chi hoạt động thường xuyên :

             Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Tổng chi trong quý
1 Tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp, làm thêm giờ,… 22.086.983
2 Lương tăng thêm 24.891.447
3 Khen thưởng và học bổng học sinh, sinh viên 4.913.220
4 Tiền giờ giảng, hợp đồng giảng dạy 10.337.129
5 Văn phòng phẩm, điện, nước, điện thọai, internet,  xăng xe, sách báo tạp chí, vật tư văn phòng (mực in…) 4.893.542
6 Hội nghị, Công tác phí, tiếp khách, đoàn vào, đoàn ra 1.793.016
7 Thiết bị, vật tư giảng dạy, nghiệp vụ chuyên môn, HĐ chuyên môn 6.580.355
8 Trích lại các đơn vị liên kết 7.108.671
9 Mua sắm, sữa chữa thường xuyên 2.796.319
10 Hoạt động nghiên cứu khoa học 490.438
11 Chi đào tạo lại 1.519.622
12 Tiếp khách (bao gồm các ngày lễ, tết) 665.065
13 Chi khác (BH cháy nổ và BH kết hợp con người, thuê mướn lao động quét dọn, chăm sóc cây cảnh, bồi dưỡng trực lễ, tết, phí chuyển tiền, chi hỗ trợ đào tạo sau đại học theo QCCTNB,…..) 8.615.413
14 Thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp 2.158.496
TỔNG CỘNG 98.849.716

Trên đây là báo cáo công khai tình hìnhthực hiện tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Phòng Kế hoạch - Tài vụ ./.

Nơi nhận:

- Thông báo trên Website Phòng KH-TV;

  - Lưu: TV.

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

(Đã ký)

CHÂU THỊ TRÚC LY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh