THÔNG BÁO

V/v lập kế hoạch sử dụng kinh phí được phân bổ năm 2016

   Kính gửi:Các Khoa, Trung tâm đào tạo  thuộc Trường;

Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 06/11/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018 cho Trường Đại học Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu).

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-ĐHTV ngày 29/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc giao dự toán thu – chi năm 2016 cho các đơn vị thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế hoạt động tại các đơn vị;

Để việc sử dụng kinh phí giao khoán về đơn vị có ý nghĩa thiết thực và đạt được hiệu quả tốt hơn trong việc sử dụng kinh phí một cách hợp lý, phân bổ đầy đủ cho các hoạt động tại đơn vị nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Khoa, Trung tâm (có quản lý sinh viên và làm nhiệm vụ giảng dạy) trên sơ sở kinh phí được giao về đơn vị lập kế hoạch chi tiết sử dụng kinh phí năm 2016 theo biểu số 03 đính kèm.

Lưu ý việc phân bổ kinh phí sẽ được chia ra cho các hoạt động giảng dạy, học thuật; nghiên cứu khoa học cấp khoa (ngoài kinh phí được giao riêng) và hoạt động phong trào sinh viên, giáo viên,…

Trên cơ sở kế hoạch chi tiết của các đơn vị, nhà trường sẽ giám sát kết quả thực hiện. Nếu đơn vị nào thực hiện không đúng kế hoạch cam kết hoặc sử dụng lãng phí các nguồn lực nhà trường, căn cứ mức độ của từng nội dung không đạt sẽ giảm trừ  kinh phí tương ứng.

Thời gian gửi kế hoạch chi tiết đến hết giờ làm việc ngày 31 tháng 03 năm 2016.

Địa điểm nhận tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ trường Đại học Trà Vinh.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;

-          BGH;

-         Lưu VT, Tvụ.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kỳ)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh