THÔNG BÁO

V/v xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán thu, chi năm 2023 và

kế hoạch tài chính 03 năm từ 2023-2025

                     Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp có thu;

                                               Các đơn vị thuộc Trường

                          

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ công văn 1087/STC-NS ngày 07/7/2022 của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025;

Căn cứ Quyết định số: 673/QĐ-UBND, ngày 07/4/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2022-2026 cho Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHTV-HĐT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quy chế tài chính số 08/QC-ĐHTV-HĐT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Trường Đại học Trà Vinh;

Thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị sự nghiệp có thu, các đơn vị khoa, phòng, ban thuộc và trực thuộc Trường Xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị năm 2023 và lập dự toán thu, chi thường xuyên, không thường xuyên và các hoạt động sản xuất dịch vụ năm 2023 theo các biểu mẫu quy định đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính cho giai đoạn 03 năm từ 2023-2025:

           Kế hoạch hoạch hoạt động năm 2023: Mẫu ĐHTV-KH

           Xây dựng dự toán kết quả hoạt động sự nghiệp có thu năm 2023 và giai đoạn 2023-2025: Mẫu ĐHTV-KH-MS03 và Mẫu ĐHTV-KH-MS03a do các đơn vị sự nghiệp có thu lập;

Báo cáo thống kê số lượng sinh viên năm học 2022-2023 và dự toán kinh phí hoạt động 2023; giai đoạn 2023-2024: mẫu ĐHTV-KH-MS01 và Mẫu ĐHTV-KH-MS01a; ĐHTV-KH-MS05 và mẫu ĐHTV-KH-MS09 do các đơn vị khối quản lý lập;

          Dự toán kinh phí hoạt động năm 2023 và giai đoạn 2023-2025: mẫu ĐHTV-KH-MS05 do các Phòng, ban lập;

          Dự toán lương và các khoản thu nhập theo lương: mẫu ĐHTV-KH-MS04: Phòng TCNS, QTTB, HCTH, KHTV và các đơn vị có sử dụng lao động hợp đồng khoán lập;

          Dự toán kinh phí Sách, thư viện, tạp chí, biên soạn CTĐT, tài liệu GD: Mẫu ĐHTV-KH-MS06 do Trung tâm học liệu – Phát triển Dạy và học lập;

          Dự toán kinh phí sữa chữa; Mua sắm CCDC, Tài sản, Đầu tư XDCB: Mẫu ĐHTV-KH-MS07 và mẫu ĐHTV-KH-MS07a và mẫu ĐHTV-KH-MS08 do Phòng QTTB lập.

Những đơn vị được giao thêm nhiệm vụ về hoạt động sản xuất dịch vụ thuyết minh thêm kế hoạch phát triển sản xuất dịch vụ năm 2023. Lưu ý các đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể theo hướng nhà trường cấp tạm ứng hạn mức kinh phí hoạt động và nộp giao khoán định mức về trường đồng thời xác định cụ thể thời gian thực hiện và sử dụng kinh phí cho từng hoạt động cụ thể.

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí của đơn vị được xây dựng, Ban giám hiệu Trường và đơn vị chức năng sẽ tổ chức họp thảo luận để giao nhiệm vụ trong năm và dự toán thu, chi cho đơn vị.

Thời gian gửi đến hết giờ làm việc ngày 18 tháng 11 năm 2022. (Biểu mẫu đính kèm).

Địa điểm nhận tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh (bản giấy và file mềm qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo này./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh