THÔNG BÁO

V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 141//2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Nay Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo đến các đơn vị trong trường về báo cáo công khai tình hình thực hiện tài chính quý 1 năm 2022 như sau:

1/ Tình hình thu từ nguồn hoạt động thường xuyên của Nhà trường:

       Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Tổng thu trong quý
1 Thu ngân sách không tự chủ 471.507
2 Thu học phí chính quy, lệ phí tuyển sinh 43.967.132
3 Thu học phí không chính quy tại Trường 10.253.448
4 Thu học phí liên kết ngoài tỉnh 62.290.242
5 Thu học phí ngắn hạn 5.446.200
6 Thu từ HĐDV liên kết đào tạo với nước ngoài 0
7 Thu từ họat động ứng dụng nghiên cứu khoa học vào SXDV 288.751
8 Thu dịch vụ khác 878.907
9 Thu khác 461.103
TỔNG CỘNG 124.057.290

2/ Các khoản chi hoạt động thường xuyên :

       Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt Nội dung Tổng chi trong quý
1 Tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp, làm thêm giờ, độc hại… 20.979.930
2 Lương tăng thêm 19.388.740
4 Phụ cấp thu hút (theo QCCTNB) 1.885.500
5 Khen thưởng và học bổng học sinh, sinh viên 2.536.297
6 Tiền giờ giảng, hợp đồng giảng dạy, hợp đồngthuê chuyên gia 8.734.370
7 Văn phòng phẩm, điện, nước, điện thọai, internet, xăng xe, sách báo tạp chí, vật tư văn phòng (mực in…) 2.068.743
8 Hội nghị, Công tác phí, tiếp khách, đoàn vào, đoàn ra 608.484
9 Thiết bị, vật tư giảng dạy, nghiệp vụ chuyên môn, HĐ chuyên môn                        3.683.574
10 Trích lại các đơn vị liên kết 10.357.036
11 Mua sắm, sữa chữa thường xuyên 3.655.897
12 Hoạt động nghiên cứu khoa học 1.132.695
13 Chi đào tạo lại 1.274.410
14 Tiếp khách (bao gồm các ngày lễ, tết) 326.185
15 Chi khác (BH cháy nổ và BH kết hợp con người, thuê mướn lao động quét dọn, chăm sóc cây cảnh, bồi dưỡng trực lễ, tết, phí chuyển tiền, thuê xe, thuê phòng nghĩ, chi hỗ trợ khác …) 2.884.700
16 Thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp 6.208.874
TỔNG CỘNG

85.725.435

Trên đây là báo cáo công khai tình hình tài chính của Phòng Kế hoạch - Tài vụ quý 1 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Thông báo trên Website Phòng KH-TV;

- Lưu: TV.

           TRƯỞNG PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh