THÔNG BÁO

V/v xây dựng dự toán thu, chi năm 2022 và kế hoạch tài chính

03 năm từ 2022-2024

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp có thu;

                           Các đơn vị trực thuộc Trường

                          

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 19/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm

Căn cứ công văn 1624/STC-NS ngày 02/7/2021 của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ-ĐHTV, ngày 06/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13/4/2017. Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị sự nghiệp có thu, các đơn vị khoa, phòng, ban trực thuộc trường lập dự toán thu, chi thường xuyên, không thường xuyên và các hoạt động sản xuất dịch vụ năm 2022 theo các biểu mẫu quy định đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính cho giai đoạn 03 năm từ 2022-2024:

        Xây dựng dư toán kết quả hoạt động sự nghiệp có thu năm 2022 và giai đoạn 2022-2024: Mẫu ĐHTV-KH-MS03 và Mẫu ĐHTV-KH-MS03a do các đơn vị sự nghiệp có thu lập;

        Báo cáo thống kê số lượng sinh viên năm học 2021-2022 và dự toán kinh phí hoạt động 2022; giai đoạn 2022-2024: mẫu ĐHTV-KH-MS01 và Mẫu ĐHTV-KH-MS01a; ĐHTV-KH-MS05 và mẫu ĐHTV-KH-MS05a do các khoa lập;

        Dự toán kinh phí hoạt động năm 2022 và giai đoạn 2022-2024: mẫu ĐHTV-KH-MS05 và mẫu ĐHTV-KH-MS05a do các Phòng, ban lập;

        Dự toán lương và các khoản thu nhập theo lương: mẫu ĐHTV-KH-MS04: Phòng QTNS, QTTB, HCTC, KHTV và các đơn vị có sử dụng lao động HĐ khoán lập;

        Dự toán kinh phí Sách, thư viện, tạp chí: Mẫu số ĐHTV-KH-MS06 và mẫu ĐHTV-KH-MS06a Thư viện lập;

        Dự toán kinh phí sữa chữa; Mua sắm CCDC, Tài sản, Đầu tư XDCB: Mẫu ĐHTV-KH-MS07 và mẫu ĐHTV-KH-MS07a; ĐHTV-KH-MS08 và mẫu ĐHTV-KH-MS08a do Phòng QTTB lập.

Những đơn vị được giao thêm nhiệm vụ về hoạt động sản xuất dịch vụ thuyết minh thêm kế hoạch phát triển sản xuất dịch vụ năm 2022. Lưu ý các đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể theo hướng nhà trường cấp tạm ứng hạn mức kinh phí hoạt động và nộp giao khoán định mức về trường đồng thời xác định cụ thể thời gian thực hiện và sử dụng kinh phí cho từng hoạt động cụ thể.

Thời gian gửi đến hết giờ làm việc ngày 10 tháng 12 năm 2021. (Tải biểu mẫu tại đây)

Địa điểm nhận tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ Trường Đại học Trà Vinh (file giấy và file mềm qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo này./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh