BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài chính thuộc trường Đại học Trà Vinh;

Để thuận tiện cho việc liên hệ trong công việc, Phòng Tài chính phân công nhiệm vụ của viên chức (VC) Phòng như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Trưởng Phòng 

Nhiệm vụ chung: Quản lý về nhân sự và chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của đơn vị (trừ các nội dung thuộc nhiệm vụ của Kế toán trưởng TVU).

Nhiệm vụ cụ thể trực tiếp phụ trách:

- Xây dựng kế hoạch tài chính của TVU để tham mưu cho BGH ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của TVU.

- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính.

- Phân tích tài chính, tham mưu với BGH các khoản chi vượt kế hoạch và các hoạt động chung liên quan tài chính của Trường.

- Điều hành bộ máy nhân sự đảm bảo xuyên suốt việc vận hành tốt hệ thống tài chính, giám sát việc chấp hành các qui định, thể lệ, chính sách liên quan đến công tác tài chính do TVU qui định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai.

- Thường trực công tác cập nhật và xây dựng kế hoạch chiến lược của Trường; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng VC phòng Tài chính theo quy định của Trường và của Nhà nước.

- Thẩm định và ký duyệt các phiếu trình, kế hoạch thực tập, kiến tập,… của các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi, kiểm tra bộ phận thu nộp tiền thu vào tài khoản Kho bạc, ngân hàng theo quy định.

- Quản lý việc bảo quản, sử dụng, quyết toán và tổ chức lưu trữ hóa đơn, chứng từ của bộ phận phụ trách theo quy định.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và ký duyệt của Phòng Tài chính vào bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp hàng tháng do bộ phận lập gửi đến.

- Lập các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu liên quan đến tiền lương, thu nhập cho Sở Tài chính và Cục Thống kê.

- Lập dự toán thu cho tất cả các hoạt động đào tạo tại TVU.

- Thẩm định dự toán thu - chi các lớp ngắn hạn.

- Thẩm định lại dự toán thu của các đơn vị trực thuộc trường với các đối tác.

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về các báo cáo liên quan đến nguồn thu, tiền lương và các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên.

-  Ký phiếu tạm ứng cho các khoản đã có kế hoạch được duyệt; các dự toán, của các đơn vị quản lý.

- Phụ trách chung nhóm kế toán thu, tiền lương và theo dõi, xét thu nhập tăng thêm hằng tháng cho các VC: Trần Thị Cẩm Đào, Sơn Sách, Trương Nhã Uyên, Phạm Thị Như Sương, Lâm Thị Cẩm Tú.

- Theo dõi, thẩm định tính pháp lý các khoản thu của các đơn vị sự nghiệp có thu: RDI, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, IEI, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, CRT, CRCS, CPE, CTEC,…

- Quan hệ với các Sở, Ban, Ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi quản lý hoạt động chung các đơn vị và báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng cho BGH, tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của TVU.

- Thực hiện các công tác, nhiệm vụ khác do BGH phân công.

2. Bà Tiêu Ngọc Linh - Phó Trưởng Phòng 

Nhiệm vụ chung:Giúp việc cho Lãnh đạo phòng trong việc quản lý nhân sự và điều hành các công việc của phòng. Thay mặt Lãnh đạo phòng và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về kết quả công việc được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Quản lý thu chi từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và nguồn khác theo quy định.

- Công tác tổ chức tài chính kế toán và bộ máy nhân sự kế toán theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển của TVU trong từng giai đoạn.

-  Thanh toán và theo dõi chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng, kho bạc.

-  Ký phiếu tạm ứng cho các khoản đã có kế hoạch được duyệt; các dự toán, của các đơn vị quản lý.

- Thẩm định và ký duyệt các phiếu trình, kế hoạch thực tập, kiến tập,… của các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công.

- Quản lý và theo dõi kinh phí đơn vị trực thuộc.

- Hàng tháng báo cáo thu-chi toàn trường và các đơn vị tự chủ cho BGH;

- Kiểm tra thanh toán giờ giảng.

- Phụ trách theo dõi thu, chihội đồng thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp các hệ.

- Theo dõi các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn các NH.

- Theo dõi quản lý tài chính các đề tài NCKH, các dự án theo phân công của Lãnh đạo phòng.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng xây dựng các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính.

- Phụ trách chung bộ phận kế toán thanh toán và theo dõi đề xuất Lãnh đạo phòng xét thu nhập tăng thêm hằng tháng cho các VC: Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, Huỳnh Thị Bích Hạnh, Biện Thị ngọc, Huỳnh Ngọc Nữ, Huỳnh Văn Tân.

- Lập báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo thành tích của Phòng.

         - Giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực lãnh đạo phòng phân công phụ trách.

- Tham mưu với lãnh đạo Phòng về việc lập kế hoạch, thông báo về qui định chi đến các đơn vị.

- Đề xuất và tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị về những công việc phát sinh liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Quan hệ với các Sở, Ban, Ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Nhiệm vụ đột xuất khác do BGH và Trưởng phòng phân công.

3. Danh sách đơn vị phân công lãnh đạo phòng Tài chính hỗ trợ, phụ trách theo dõi thanh toán

* Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung hỗ trợ các đơn vị:

TT Đơn vị
Phòng Tài chính
Phòng Hành chính Tổng hợp
Phòng Tổ chức Nhân sự
Phòng Hợp tác Quốc tế
Phòng Đào tạo Sau Đại học
Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh
Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng Truyền thông và Quảng bá cộng đồng
Trường Kinh tế, Luật
Trường Ngôn ngữ - VH - Nghệ thuật Khmer NB và NV
Khoa Lý luận Chính trị
Viện Khoa học công nghệ môi trường
Viện Phát triển Nguồn lực (RDI)
Viện Văn hóa và Ngôn ngữ Hàn Quốc King Sejong - Trà Vinh
Trung tâm Đào tạo Logistics và Thương mại điện tử
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh ĐHTV
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victorty
Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Trà Vinh
Trung tâm Dịch vụ việc làm
Ban Quản lý Ký túc xá
VP Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên
Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

* Bà Tiêu Ngọc Linh hỗ trợ các đơn vị:

TT Đơn vị
Phòng Đào tạo
Phòng Khảo thí
Phòng Quản trị - Thiết bị
Phòng Khoa học Công nghệ
Phòng Đảm bảo Chất lượng
Phòng Xúc tiến Dự án
Phòng Thanh tra Pháp chế
Trường Y Dược
Khoa Khoa học Cơ bản
Khoa Nông nghiệp - Thủy sản
Khoa Dự bị Đại học
Khoa Hóa học Ứng dụng
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Viện Công nghệ sinh học
Viện Đào tạo quốc tế    
Tạp chí Khoa học
Công đoàn Cơ sở Trường
Trung tâm Phục vụ cộng đồng
Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội (CRT)
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp (CTEC)
Trung tâm Nghiên cứu khoa học và SXDV (CSP)
Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng BĐKH và HTPT cộng đồng (CRCS)
Trung tâm Phân tích kiệm nghiệm TVU (CPE)
Trường Thực hành Sư phạm
Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

4. Nhiệm vụ viên chức khác của Phòng. (Đính kèm bảng phân công nhiệm vụ VC phòng).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh