BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

          

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài vụ thuộc trường Đại học Trà Vinh;

Để thuận tiện cho việc liên hệ trong công việc, Phòng Kế hoạch - Tài vụ phân công lại nhiệm vụ của viên chức Phòng như sau:

          1. Bà. Châu Thị Trúc Ly -Kế toán Trưởng -Trưởng Phòng

           Nhiệm vụ chung: Quản lý về nhân sự và Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị

         Nhiệm vụ cụ thể trực tiếp phụ trách:

Kế toán trưởng Trường

- Xây dựng kế hoạch tài chính của TVU  để tham mưu cho BGH ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của TVU

- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính

- Công tác tổ chức tài chính kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển của TVU trong từng giai đoạn

- Kiểm soát nghiệp vụ, ký duyệt chứng từ

- Phân tích tài chính, Tham mưu với BGH các khoản chi vượt kế hoạch và các hoạt động chung liên quan tài chính của Trường

- Quản trị dữ liệu, điều hành hệ thống nhằm Kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các qui định, thể lệ, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do TVU qui định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai.

- Quản trị chung các phần mềm phục vụ công tác tài chính;

- Thường trực công tác cập nhật và xây dựng kế hoạch chiến lược của Trường;

- Công tác kế toán tổng hợp;

- Lập các báo cáo tài chính;

- Quan hệ với các Sở, Ban, Ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi quản lý hoạt động chung các đơn vị và báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng cho BGH, tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của TVU.

Thực hiện các công tác, nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trực tiếp phân công.

2. Bà Tiêu Ngọc Linh - Phó Trưởng Phòng 

Nhiệm vụ chung: Giúp việc cho trưởng phòng trong việc quản lý nhân sự và điều hành các công việc của phòng, trực tiếp quản lý lĩnh vực kế toán thanh toán, thủ quỹ. Thay mặt trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về kết quả công việc được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Quản lý thu chi từ ngân sách nhà nước;

-  Thanh toán và theo dõi chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng, kho bạc;

-  Ký phiếu tạm ứng cho các khoản đã có kế hoạch được duyệt; các dự toán, của các đơn vị;

- Thẩm định và ký duyệt các phiếu trình, kế hoạch thực tập, kiến tập, … của các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công;

- Quản lý và theo dõi kinh phí đơn vị trực thuộc;

- Kiểm tra thanh toán giờ giảng ;

- Phụ trách theo dõi thu, chihội đồng thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp các hệ;

- Tổ chức bộ phận lưu trữ chứng từ;

- Theo dõi các tài khoản tiền gửi NH, KB;

- Theo dõi quản lý tài chính các đề tài NCKH, các dự án theo phân công của Trưởng phòng

- Phụ trách chung bộ phận kế toán thanh toán và theo dõi đề xuất Trưởng phòng xét thu nhập tăng thêm hằng tháng cho các viên chức Trần Thị Cẩm Đào, Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, Huỳnh Thị Bích Hạnh, Biện Thị ngọc, Huỳnh Ngọc Nữ và Lâm Thị Cẩm Tú.

- Quản lý kiểm tra tiền mặt hàng ngày, đồng thời tổ chức kiểm quỹ và lập các biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo định kỳ;

         - Giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực lãnh đạo phòng phân công phụ trách;

         - Nghiên cứu và cập nhật kịp thời các văn bản liên quan đến qui định chi hoạt động thường xuyên và các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn của đơn vị;

         - Tham mưu với lãnh đạo Phòng về việc lập kế hoạch, thông báo về qui định chi đến các đơn vị;

- Theo dõi quản lý các khoản thanh toán của các đơn vị: Viện Phát triển Nguồn lực; Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp; Trung tâm Đào tạo Liên kết; Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh; Trung tâm CPE

- Đề xuất và tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị về những công việc phát sinh liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Phụ trách công tác tài chính Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh và Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Trà Vinh .

3. Bà: Ngô Sô Phe - Phó Trưởng Phòng

Nhiệm vụ chung: Giúp việc cho trưởng phòng trong việc quản lý nhân sự và điều hành các công việc của phòng, trực tiếp quản lý lĩnh vực kế toán thu. Thay mặt trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về kết quả công việc được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng và tham mưu với Trưởng Phòng về Quyết định, Kế hoạch, Thông báo,... liên quan đến công tác thu học phí và các khoản thu ngoài học phí, thu dịch vụ;

-  Nghiên cứu và cập nhật kịp thời các văn bản liên quan đến định mức thu, Thuế, tiền lương, và các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn của đơn vị;

         - Giám sát, kiểm tra tính chính xác và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

- Theo dõi, kiểm tra bộ phận thu nộp tiền thu vào tài khoản Kho bạc, ngân hàng theo quy định;

- Quản lý việc bảo quản, sử dụng, quyết toán và tổ chức lưu trữ hóa đơn, chứng từ của bộ phận phụ trách theo quy định;

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và ký duyệt của Phòng KHTV vào bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp hàng tháng do bộ phận lập gửi đến;

- Lập các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu liên quan đến tiền lương, thu nhập cho Sở Tài chính và Cục Thống kê;

- Lập dự toán thu cho tất cả các hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Trà Vinh;

- Thẩm định dự toán thu - chi các lớp ngắn hạn;

- Thẩm định lại dự toán thu của các đơn vị trực thuộc trường với các đối tác;

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về các báo cáo liên quan đến nguồn thu, tiền lương và các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên;

- Phụ trách chung nhóm kế toán thu, tiền lương và theo dõi đề xuất Trưởng phòng xét thu nhập tăng thêm hằng tháng cho các cán bộ sau: Sơn Sách, Trương Nhã Uyên, Phạm Thị Như Sương;

- Theo dõi, thẩm định tính pháp lý các khoản thu của các đơn vị: Viện Phát triển Nguồn lực; Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh; Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Trung tâm Dịch vụ Việc làm; Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội; Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Công động;

- Đề xuất và tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị về những công việc phát sinh liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Phụ trách công tác tài chính của Đảng bộ;

4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Phó Trưởng phòng

Nhiệm vụ chung: Giúp việc cho trưởng phòng trong việc quản lý nhân sự và điều hành các công việc của phòng thuộc lĩnh vực phân công. Thay mặt trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về kết quả công việc được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Thẩm định và ký duyệt các phiếu trình, kế hoạch thực tập, kiến tập, … của các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công;

- Tổng hợp kế hoạch tài chính của của các đơn vị giúp Trưởng phòng xây dựng kế hoạch tài chính của TVU và phân bổ dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của các đơn vị để tham mưu cho BGH ra các quyết định;

- Giúp Trưởng phòng cập nhật, xây dựng các chính sách tài chính của TVU để tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định;

-  Nghiên cứu và cập nhật kịp thời các văn bản liên quan đến định mức thu, chi, Thuế, tiền lương, và các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn của đơn vị;

- Lập các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu liên quan đến tiền lương, thu nhập cho Sở Tài chính và Cục Thống kê;

         - Tham mưu với lãnh đạo Phòng về việc lập kế hoạch đến các đơn vị;

- Lập báo cáo tháng, quý, năm; báo cáo thành tích của Phòng

- Theo dõi quản lý các khoản thanh toán và các khoản thu của các đơn vị: Ban quản lý ký túc xá; Trung tâm Đào tạo Logistic và Thương mại Điện tử, Trung tâm Tư vấn pháp lý, Viện Khoa học Công nghệ Môi trường; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – ANSV;

- Đề xuất và tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị về những công việc phát sinh liên quan đến nhiệm vụ được giao;

4. Nhiệm vụ cán bộ kế toán khác của Phòng. (Đính kèm bảng phân công nhiệm vụ cán bộ kế toán).

Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo cho quý Thầy, Cô, các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Chi nhánh và Viện thuộc trường được biết để thuận tiện liên hệ cho công việc.

  Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

-          Các đơn vị thuộc Trường;

-          Lưu Tài vụ.

TRƯỞNG PHÒNG

ĐÃ KÝ

CHÂU THỊ TRÚC LY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh