BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài vụ thuộc trường Đại học Trà Vinh;

Để thuận tiện cho việc liên hệ trong công việc, Phòng Kế hoạch - Tài vụ phân công lại nhiệm vụ của viên chức Phòng như sau:

1. Bà. Châu Thị Trúc Ly -Kế toán Trưởng -Trưởng Phòng

Nhiệm vụ chung: quản lý về nhân sự  và hoạt động chuyên môn chung của Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Là người lãnh đạo của phòng, chịu trách nhiệm trước TVU về tất cả hoạt động của phòng do mình phụ trách;

Có trách nhiệm quản lý chung, trông coi (kiểm soát) mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Phải nắm được toàn bộ tình hình tài chính của TVU  để tham mưu cho BGH ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của TVU;

Tổ chức công tác quản lý và điều hành , thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm;

Tổ chức công tác tài chính kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển của TVU trong từng giai đoạn;

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của Phòng để kịp thời  giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu qủa cao nhất, nhận xét, đánh giá kết qủa thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng viên chức;

Chủ trì các cuộc họp hội ý, định kỳ, họp đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác của phòng, của từng thành viên. Tham gia các cuộc họp giao ban của TVU, họp chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng hoặc cần đến sự phối hợp;

Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng cho BGH, tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của TVU;

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong TVU.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng các kế hoạch thu, chi hằng năm của toàn trường;

- Xây dựng các mức thu phí, lệ phí của Trường;

- Chủ trì lập và đề xuất Hiệu trưởng giao chỉ tiêu đào tạo, giao khoán kinh phí hoạt động thường xuyên về cho các đơn vị;

- Chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định thuộc lĩnh vực tài chính;

- Chịu trách nhiệm chính các hoạt động tài chính của toàn trường;

- Quản trị chung các phần mềm phục vụ công tác tài chính;

- Tham mưu với BGH các khoản chi vượt kế hoạch và các hoạt động chung liên quan tài chính của Trường;

- Kiểm tra và ký các chứng từ thu, chi của Trường;

- Thường trực công tác cập nhật và xây dựng kế hoạch chiến lược của Trường;

- Công tác phân công tổ chức cán bộ của Phòng KH-TV đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả;

- Công tác kế toán tổng hợp;

- Lập các báo cáo tài chính;

- Quan hệ với các Sở, Ban, Ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi quản lý hoạt động chung các đơn vị: Trường Thực hành Sư Phạm; Viện Phát triển Nguồn lực; Phòng Khám Đa Khoa; Trung tâm CSP và Trung tâm Victory;

- Kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các qui định, thể lệ, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do TVU qui định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai;

Không ngừng nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ quản lý, nghiên cứu sâu sát hoạt động của các bộ phận để cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán toàn TVU, đáp ứng kịp thời đổi mới và phát triển của TVU;

Thực hiện các công tác, nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trực tiếp phân công.

2. Bà Tiêu Ngọc Linh - Phó Trưởng Phòng 

Nhiệm vụ chung:Giúp việc cho trưởng phòng trong việc quản lý nhân sự và điều hành các công việc của phòng, trực tiếp quản lý lĩnh vực kế toán thanh toán, thủ quỹ. Thay mặt trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về kết quả công việc được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

-  Thanh toán và theo dõi chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng, kho bạc;

-  Ký phiếu tạm ứng cho các khoản đã có kế hoạchđược duyệt; các dự toán, của các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm;

- Thẩm định và ký duyệt các phiếu trình, kế hoạch thực tập, kiến tập, … của các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm thuộc lĩnh vực được phân công;

- Quản lý và theo dõi kinh phí giao khoán về các đơn vị;

- Kiểm tra thanh toán giờ giảng ;

- Phụ trách theo dõi thu, chihội đồng thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp các hệ;

- Tổ chức bộ phận lưu trữ chứng từ;

- Theo dõi các tài khoản tiền gửi NH, KB;

- Lập báo cáo tháng, quý, năm của Phòng;

- Phụ trách chung bộ phận kế toán thanh toán và theo dõi đề xuất Trưởng phòng xét thu nhập tăng thêm hằng tháng cho các viên chức Trần Thị Cẩm Đào, Nguyễn Thanh Nguyên, Lâm Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, Huỳnh Thị Bích Hạnh;

- Quản lý kiểm tra tiền mặt hàng ngày, đồng thời tổ chức kiểm quỹ và lập các biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo định kỳ;

         - Giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực lãnh đạo phòng phân công phụ trách;

         - Nghiên cứu và cập nhật kịp thời các văn bản liên quan đến qui định chi hoạt động thường xuyên và các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn của đơn vị;

         - Tham mưu với lãnh đạo Phòng về việc lập kế hoạch, thông báo về qui định chi đến các đơn vị;

- Theo dõi quản lý hoạt động chung các đơn vị: Viện Phát triển Nguồn lực; Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp; Trung tâm Đào tạo Liên kết; Ban quản lý ký túc xá; Phòng Khám Đa Khoa;

- Đề xuất và tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị về những công việc phát sinh liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Phụ trách công tác tài chính của Công đoàn.

3. Bà: Ngô Sô Phe - Phó Trưởng Phòng

Nhiệm vụ chung:Giúp việc cho trưởng phòng trong việc quản lý nhân sự và điều hành các công việc của phòng, trực tiếp quản lý lĩnh vực kế toán thu. Thay mặt trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về kết quả công việc được giao.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng và tham mưu với Trưởng Phòng về Quyết định, Kế hoạch, Thông báo,... liên quan đến công tác thu học phí và các khoản thu ngoài học phí, thu dịch vụ;

-  Nghiên cứu và cập nhật kịp thời các văn bản liên quan đến định mức thu, Thuế, tiền lương, và các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn của đơn vị;

         - Giám sát, kiểm tra tính chính xác và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

- Theo dõi, kiểm tra bộ phận thu nộp tiền thu vào tài khoản Kho bạc, ngân hàng theo quy định;

- Quản lý việc bảo quản, sử dụng, quyết toán và tổ chức lưu trữ chứng từ của bộ phận phụ trách theo quy định;

-Chịu trách nhiệm kiểm tra và ký duyệt của Phòng KHTV vào bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp hàng tháng do bộ phận lập gửi đến;

- Lập các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu liên quan đến tiền lương, thu nhập cho Sở Tài chính và Cục Thống kê;

- Lập dự toán thu cho tất cả các hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Trà Vinh;

- Thẩm định dự toán thu - chi các lớp ngắn hạn;

- Thẩm định lại dự toán thu của các đơn vị trực thuộc trường với các đối tác;

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về các báo cáo liên quan đến nguồn thu, tiền lương và các chế độ chính sách liên quan đến sinh viên;

- Phụ trách chung nhóm kế toán thu, tiền lương và theo dõi đề xuất Trưởng phòng xét thu nhập tăng thêm hằng tháng cho các cán bộ sau: Sơn Sách, Biện Thị Ngọc, Trương Nhã Uyên và Phạm Thị Như Sương;

- Theo dõi quản lý hoạt động chung các đơn vị: Viện Phát triển Nguồn lực; Phòng Khám Đa Khoa;Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - ANSV; Trung tâm Dịch vụ Việc làm; Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội; Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Công động;

- Đề xuất và tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị về những công việc phát sinh liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Phụ trách công tác tài chính của Đảng bộ;

- Đi học Nghiên cứu sinh.

4. Nhiệm vụ cán bộ kế toán khác của Phòng. (Đính kèm bảng phân công nhiệm vụ cán bộ kế toán).

Phòng Kế hoạch - Tài vụ thông báo cho quý Thầy, Cô, các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Chi nhánh và Viện thuộc trường được biết để thuận tiện liên hệ cho công việc.

  Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

-          Các đơn vị thuộc Trường;

-          Lưu Tài vụ.

TRƯỞNG PHÒNG

ĐÃ KÝ

CHÂU THỊ TRÚC LY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh