Thông báo mới

THÔNG BÁO V/v xây dựng phương án tự chủ và lập kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2017

04 Tháng 1 2017

THÔNG BÁO V/v xây dựng phương án tự chủ và lập kế hoạch sử dụng kinh phí  năm 2017    Kính gửi:  Các đơn vị sự nghiệp có thu, các Khoa trực thuộc Trường; Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 19/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc th...

THÔNG BÁO Về việc thanh toán chứng từ phát sinh năm 2016 và các khoản nợ tạm ứng

10 Tháng 11 2016

THÔNG BÁO Về việc thanh toán chứng từ phát sinh năm 2016 và các khoản nợ tạm ứng   Căn cứ quyết định số 768/QĐ-ĐHTV ngày 15/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định chức năng và quyền hạn đối với Phòng Kế hoạch – Tài vụ thu...

THÔNG BÁO Về việc thu kinh phí đào tạo, học phí năm học 2016-2017 đối với sinh viên diện cử tuyển và diện đào tạo theo nhân lực của các địa phương (...

27 Tháng 10 2016

THÔNG BÁO Về việc thu kinh phí đào tạo, học phí năm học 2016-2017 đối với sinh viên diện cử tuyển và diện đào tạo theo nhân lực của các địa phương (ngoài tỉnh Trà Vinh) Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền...

Thông báo về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh (đợt tháng 9/2016)

27 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ...

Thông báo Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh....

27 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Trà Vinh.    Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy định về cơ chế thu, quản lý học...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh

15 Tháng 9 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh    Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016  của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối vớ...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh

30 Tháng 8 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp cao học tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở g...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí lớp cao học CH14KTHH tại Trường Đại học Trà Vinh

26 Tháng 8 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí lớp cao học CH14KTHH tại Trường Đại học Trà Vinh Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

04 Tháng 8 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2. Căn cứ quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ng...

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

12 Tháng 6 2016

THÔNG BÁO Về việc thu học phí các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2.     Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 Điều 1 Quyết định số 23/201...

«
»

THÔNG BÁO

V/v xây dựng phương án tự chủ và lập kế hoạch sử dụng kinh phí  năm 2017

   Kính gửi:  Các đơn vị sự nghiệp có thu, các Khoa trực thuộc Trường;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 19/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 06/11/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2016-2018 cho Trường Đại học Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu).

Căn cứ dự toán thu – chi năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh;

Thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Để có cơ sở Nhà trường giao dự toán thu, chi năm 2017 cho các đơn vị, Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị sự nghiệp có thu, các Khoa thuộc trường lập kế hoạch thu, chi năm 2017và các hoạt động sản xuất dịch vụ theo các biểu mẫu quy định đồng thời xây dựng phương án thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn năm 2017-2019.

Đối với các khoa lập theo mẫu số 1b, 1c, các đơn vị sự nghiệp có thu lập theo mẫu số 01a, 1d, mẫu số 03 và xây dựng phương án thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn năm 2017-2019. (BIỂU MẪU KÈM THEO)

Những đơn vị được giao thêm nhiệm vụ về hoạt động sản xuất dịch vụ thuyết minh thêm kế hoạch phát triển sản xuất dịch vụ năm 2017. Lưu ý các đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể theo hướng nhà trường cấp tạm ứng hạn mức kinh phí hoạt động và nộp giao khoán định mức về trường đồng thời xác định cụ thể thời gian thực hiện và sử dụng kinh phí cho từng hoạt động cụ thể.

Thời gian gửi đến hết giờ làm việc ngày 15 tháng 01 năm 2016.

Địa điểm nhận tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ trường Đại học Trà Vinh.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo này./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh